REGULAMIN SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W RADOMIU

 

I OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SCHRONISKA

1.    Schronisko dla zwierząt w Radomiu przy ul. Wincentego Witosa 96 stanowi własność Gminy Miasta Radomia.

2.    Schronisko prowadzone jest pod nazwą SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w Radomiu ul. Wincentego Witosa 96, na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 25 stycznia 2010r. zawartej z Gminą Miasta Radomia.

3.    Do podstawowych zadań Schroniska należy opieka nad bezdomnymi zwierzętami domowymi na terenie Gminy Miasta Radomia oraz prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia ich populacji, a w szczególności:

-     zapewnienie właściwych warunków bytowania, utrzymania oraz opieki weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w schronisku,

-      współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Radomiu w zwalczaniu wścieklizny i innych chorób zwierzęcych u psów i kotów,

-      współpraca ze Strażą Miejską w Radomiu

-      wydawanie zwierząt umieszczonych w schronisku ich właścicielom,

-      kastracja i sterylizacja zwierząt przebywających w schronisku,

-      poszukiwanie nowych właścicieli i prowadzenie adopcji bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku,

-      edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz uświadamianiu obowiązków wobec zwierząt domowych ich właścicielom.

4.    W celu umożliwienia szybkiego odnalezienia psa oraz ułatwienia adopcji zwierząt  właściciel schroniska prowadzi we współpracy z prowadzącym schronisko i ze służbami miejskimi oficjalną stronę internetową.

5.    Schronisko jest udostępnione dla odwiedzających:

             od wtorku do soboty w godzinach 10.00 – 17.00

             w niedziele            w godzinach 12.00 – 17.00

6.    Wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania schroniska należy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30  26-600 Radom lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II PRZYJMOWANIE ZWIERZĄT DO SCHRONISKA

1.    Do schroniska przyjmowane są wyłącznie następujące zwierzęta z terenu miasta Radomia

-      bezdomne psy i koty

-      odłowione psy posiadające właścicieli, w przypadku braku możliwości kontaktu  z ich  opiekunem

-      psy lub koty odebrane czasowo właścicielom na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia wydanej w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zwierząt

2.    Bezdomne zwierzęta odłowione z terenu Gminy Miasta Radomia przekazywane są  do Schroniska  wyłącznie przez  Straż Miejską w Radomiu na podstawie protokołu przekazania zwierzęcia. Zwierzęta te przyjmowane są do schroniska całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

3.    Zwierzęta przyjmowane są przez upoważnionego przez kierownika obiektu pracownika schroniska. Pracownik przyjmujący zwierzę dokonuje jego wstępnych oględzin, a w przypadku potrzeby wzywa lekarza weterynarii, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu ze zwierzęciem.

4.    Każde przyjęte do schroniska zwierzę zostaje wprowadzone do ewidencji zwierząt. 

5.    Ewidencja taka zawiera m.in:

-      opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, płeć, maść i oznakowanie;

-      datę  przyjęcia do Schroniska, imię, nazwisko osoby przekazującej zwierzę i numer interwencji Straży Miejskiej oraz dane osoby przyjmującej;

-      dane dotyczące przebytego okresu kwarantanny/karencji

-      dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych;

-      datę opuszczenia Schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę;

-      datę śmierci z podaniem jej przyczyny.

6.    Zwierzęta chore umieszczane są w boksach kwarantanny.

 

III UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT W SCHRONISKU

1.    W celu zachowania właściwych warunków przebywania zwierząt w schronisku należy:

-      zapewnić zwierzętom ochronę przed wpływem niekorzystnych warunków  klimatycznych

-      karmić zwierzęta zgodnie z ich podstawowymi potrzebami i zapewnić im stały    dostęp do wody

-      zapewnić zwierzętom możliwość ruchu poza boksami poprzez wyprowadzanie  na spacery lub  wypuszczanie na wybiegi

-      regularnie usuwać nieczystości i poddawać boksy bieżącej i okresowej dezynfekcji

-      stosować u zwierząt leki i zabiegi wskazane przez lekarza weterynarii.

2.    Szczegółowe obowiązki pracowników schroniska w zakresie utrzymywania zwierząt w schronisku określone są w ich zakresach czynności.

3.    Zwierzęta przyjęte do schroniska badane są przez lekarza weterynarii, który podejmuje decyzję o dalszym sposobie postępowania ze zwierzęciem.

4.    Ślepe mioty zwierząt przekazanych do schroniska i pochodzących ze schroniska  są usypiane przez lekarza weterynarii.

5.    Dokumentację medyczną zwierząt w schronisku prowadzi lekarz weterynarii, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6.    Dla przyjętych do schroniska bezdomnych zwierząt, z wyłączeniem pkt 4 ustala się 21 dniowy okres karencji, w którym nie mogą być one poddawane żadnym zabiegom chirurgicznym, z wyjątkiem ratujących życie.

7.    Po upływie terminu 21 dni od dnia odłowienia, zwierzęta bezdomne są znakowane mikroczipem oraz poddawane sterylizacji lub kastracji.

8.    Podczas okresu karencji, schronisko dla zwierząt ma obowiązek poszukiwania ich właścicieli poprzez umieszczanie informacji na oficjalnej stronie internetowej schroniska.

9.    Odkażanie, dezynfekcja i deratyzacja w schronisku odbywają się w sposób i w terminach uzgodnionych z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Radomiu.

 

IV  EUTANAZJA ZWIERZĄT

1.    Eutanazja może być dokonana wyłącznie przez lekarza weterynarii, zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt.

2.    Eutanazja jest dokonywana w Schronisku, w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu i nie może być dokonywana w obecności innych zwierząt, ani też osób postronnych.

3.    Zwierzęta szczególnie niebezpieczne, stanowiące zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt podlegają eutanazji po zakończeniu okresu karencji.

Przeznaczone do eutanazji zwierzę musi być do ostatniej chwili traktowane w sposób humanitarny.

4.    Fakt i przyczynę eutanazji zwierzęcia odnotowuje i podpisuje w ewidencji zwierząt  lekarz weterynarii.

5.    Zwłoki zwierzęcia należy odpowiednio zabezpieczyć do czasu ich zabrania przez firmę utylizacyjną, posiadającą stosowne zezwolenia.

 

V. WYDAWANIE ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA

 

1.    Zwierzęta przebywające w schronisku mogą być oddawane nowym właścicielom nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dnia ich przyjęcia.

2.    W uzasadnionych przypadkach, na podstawie decyzji kierownika schroniska, szczenięta mogą być wydawane nowym właścicielom przed upływem 21 dni od daty ich przyjęcia do schroniska. Uzasadnienie przekazania do adopcji musi zostać odnotowane przez kierownika schroniska w ewidencji zwierząt.

3.    W przypadku przekazania do schroniska zwierzęcia oznakowanego                               i nieodebrania go przez właściciela w terminie 7 dni, kierownik schroniska lub upoważniony przez niego pracownik przekazuje informację o tym fakcie do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, który wzywa właściciela do niezwłocznego odbioru zwierzęcia.W przypadku niezastosowania się do wezwania podjęte zostaną czynności w celu egzekucji należności na drodze postępowania cywilnego.

4.    Właściciele zwierząt nieoznakowanych mają prawo do ich odbioru po udowodnieniu swojej własności.

5.    Zwierzęta są wydawane nowym właścicielom po oznakowaniu mikroczipem, zaszczepieniu przeciw wściekliźnie i po zbadaniu przez lekarza weterynarii. Czynności te lekarz weterynarii odnotowuje w ewidencji zwierząt.

6.    Zwierzęta są wydawane właścicielom w obecności przedstawicieli Straży Miejskiej w Radomiu, po wniesieniu należnych opłat zgodnie ze stawkami określonymi w ustalonym cenniku opłat .

7.    Osoby zabierające zwierzęta ze schroniska zobowiązane są do:

-      zapoznania się ze zwierzęciem i informacją o nim udzieloną przez pracownika schroniska

-      w przypadku uzgodnienia adopcji w rozmowie telefonicznej, osoba adoptująca winna upewnić się, że adopcja będzie możliwa a następnie ustalić termin przybycia do Schroniska w celu dokonania formalności adopcyjnych

-      podpisania umowy o adopcji /w przypadku nowych właścicieli/ lub dokumentu odbioru zwierzęcia  /w przypadku właścicieli dotychczasowych/. Umowa adopcyjna ma charakter cywilno – prawny. Z chwilą jej podpisania osoba adoptująca ponosi pełną odpowiedzialność za zaadoptowane zwierzę. Dla zawarcia umowy adopcyjnej niezbędne jest podanie przez adoptującego swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach adopcyjnych i identyfikacji zwierzęcia. Osoby adoptujące zwierzę otrzymują książeczkę zdrowia zwierzęcia lub kartę informacyjną z potwierdzeniem wykonanych zabiegów , szczepień oraz identyfikacji zwierzęcia

-      posiadania akcesoriów do zabrania zwierzęcia (np. obroża/szelki, smycz lub klatka dla kotów)

8.    Nie wydaje się zwierząt:

-      chorych, z wyjątkiem przypadków gdy zgłoszą się ich właściciele lub osoba odbierająca złoży pisemne zobowiązanie do dalszego leczenia

-      szczeniąt i kociąt do ukończenia 8 tygodnia życia, z wyjątkiem szczeniąt                  i kociąt nie posiadających matek

-      osobom wobec których orzeczono środek zapobiegawczy w postaci zakazu posiadania zwierząt

-      osobom, które nie ukończyły 18 roku życia

-      osobom nietrzeźwym

-      osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zapewnią zwierzęciu należytej opieki

9.    Upoważnieni przez kierownika pracownicy schroniska mogą przeprowadzać przedadopcyjne i poadopcyjne kontrole utrzymywania zwierząt.

 

VI OPŁATY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SCHRONISKO

1.    Prezydent Miasta Radomia może ustalić wysokość stawek opłat za usługi świadczone przez Schronisko.

2.    Przy okazji adopcji lub pobytu w Schronisku można przekazać dobrowolną darowiznę pieniężną na cele Schroniska. Darowizna taka nie stanowi opłaty za adopcję zwierzęcia.

3.    Przekazanie darowizny na cele Schroniska prowadzący schronisko każdorazowo potwierdza wydaniem pokwitowania (druk Kp).

4.    Dobrowolne wpłaty na cele Schroniska winny być dokonywane na wyodrębnione konto zadania w banku PEKAO S.A. O/Radom Nr 02 1240 5703 1111 0010 3954 8736 i wydatkowane wyłącznie zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem.

 

VII ORGANIZACJA SCHRONISKA

1.    Pracą schroniska kieruje Kierownik schroniska, który jest odpowiedzialny za jego prawidłowe i zgodne z prawem funkcjonowanie.

2.    Kierownik schroniska w szczególności:

-      pełni funkcję administratora danych osobowych i odpowiada za ich ochronę,

-      odpowiada za bezpieczeństwo obiektu i osób w nim przebywających,

-      odpowiada za sprawne i prawidłowe działanie wolontariatu

-      przygotowuje umowy w sprawach bieżącej działalności schroniska.

3.    Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określone są w podpisanej z nim umowie o pracę oraz powierzonym zakresie czynności.

4.    Do podstawowych obowiązków pracownika należy :

-      sumienne i sprawne wykonywanie powierzonych zadań,

-      wypełnianie poleceń przełożonego dotyczących pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę

-      dbałość o mienie schroniska i właściwe wykorzystanie przydzielonych środków pracy

-      humanitarny stosunek do zwierząt

-      właściwy stosunek do przełożonego, współpracowników i osób odwiedzających schronisko, zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz kultury osobistej,

-      przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, ( w tym tajemnicy dot. ochrony danych osobowych) oraz w każdym przypadku, gdy wymaga tego dobro pracodawcy.

5.    Zabronione jest wykorzystywanie powierzonego mienia, telefonów, poczty elektronicznej i internetu w Schronisku do celów prywatnych.

6.    Pracownikom nie wolno instalować na komputerach w Schronisku prywatnego i nielegalnego oprogramowania.

7.    Schronisko jest czynne 7 dni w tygodniu przez 24 godziny.

8.    Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

9.    Pracownicy schroniska pracują w systemie 3-zmianowym w oparciu o grafik dyżurów zatwierdzony przez kierownika schroniska.

10.  Osoby odwiedzające Schronisko mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie w wyznaczonych godzinach, po zgłoszeniu tego faktu kierownikowi schroniska lub osobie przez niego upoważnionej,

11.Wszyscy pracownicy Schroniska muszą być przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów BHP, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ze zwierzętami oraz muszą zapoznać się z obowiązującą Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

VII WOLONTARIAT

1.    Zasady współpracy z wolontariatem w Schronisku określa Regulamin Wolontariatu zatwierdzony przez Kierownika.

2.    W Schronisku mogą pracować tylko wolontariusze, którzy podpisali porozumienie zgodnie z przywołanym w ust. 1 Regulaminem Wolontariatu.

Thursday the 25th. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami